Suunnittelu Kunnari

Luotettavaa laatunäkemystä työnjohtoon

Vastaava työnjohtaja nimetään luvanvaraisissa hankkeissa ennen kuin työt kohteessa aloitetaan. Hänen vastuullaan on työn suorittaminen lakien, määräysten ja lupaehtojen mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Laadun suhteen vastaavalla työnjohtajalla on keskeinen asema ja vastuu. Suunnittelu Kunnari tarjoaa vastuullista ja laatukeskeistä työnjohtoa rakentamiseen.

 

Vastaava työnjohtaja on työn valvoja ja hänen vastuullaan on rakentamisen kokonaisuus. Rakentamisen laajuudesta ja urakointimuodosta riippuen vastaava työnjohtaja voi olla joko tilaajan kanssa suorassa sopimussuhteessa tai työtä tekevän urakoitsijan palkkaama työnjohtajana.

 

Pientalokohteissa tilaaja yleensä tekee suoraan sopimuksen vastaavan työnjohtajan kanssa, jolloin erillisen valvojan tarvetta ei ole. Mikäli vastaava työnjohtaja on urakoitsijan kanssa sopimussuhteessa, on erillisen valvojan tarve tilaajalle perusteltua sidonnaisuuksien takia.

 

Pientalohankkeissa vastaavan työnjohtajan rooli on suurin ja merkittävin tilaajan edunvalvojana. Työn johtamisesta on aina syytä sopia omalla sopimuksella, jossa tehtävät ja vastuut ovat selkeästi kirjattuina. Vastaavana työnjohtajana toimiessamme, vastuullemme voidaan sopia varsinaisen työn valvonnan lisäksi pientalokohteessa mm;

 • Ilmoitukset lupaehtojen mukaisesti rakennusvalvontaviranomaisille
 • Kokouksiin osallistuminen ja kokousten järjestäminen; suunnittelu-, aloitus-, työmaakokoukset
 • Työmaan asiakirjoista ja suunnitelmista sekä niiden jakelusta huolehtiminen
 • Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta/laadinnan varmistaminen
 • Rakennustyön tarkastusasiakirjan laadinta ja siitä huolehtiminen
 • Peittyvien rakennusvaiheiden dokumentointi
 • Tarkastusten raportointi ja dokumentointi
 • Aikataulujen laadinta
 • Tontin tunteminen; rajat, naapurit, rakennettava alue, korkeusasemat, puusto ja kasvisto
 • Työmaajärjestyksen suunnittelu
 • Tonttiliittymien tilaaminen; vesi-, viemäri-, sähkö-, data-, kaukolämpö-, kaukokylmä, ym.
 • Rakentamisen tiedottaminen tontilla
 • Tulityölupamenettelystä huolehtiminen
 • Työturvallisuudesta huolehtiminen sovitussa laajuudessa; neuvonta, alkusammutus, telineet, kaiteet, aidat, kaivannot, väliaikaiset tuennat, tarkastusmenettely, työmaan puhtaana- ja kunnossapito, ensiaputarvikkeet
 • Kustannusseuranta ja todistukset rahalaitoksille
 • Työmaahankintoihin osallistuminen; hankintasuunnitelmien ja –sopimusten laadinta, määrälaskenta, tarjouskyselyt, -vertailut, urakoitsijoiden valinta, reklamaatiot
 • Työsopimuksista ja –suorituksista huolehtiminen; tuntikirjaukset, urakkamittaukset, palkanlaskenta, laskujen tarkastus ja maksatus
 • Laadunvarmistuksen toimenpiteet
 • Muutossuunnitelmat; muutokset tarkepiirustuksiin, muutostarpeiden ilmoittaminen pääsuunnittelijalle, suunnitelmista poikkeamiset ja niiden ilmoitukset viranomaisille.